طراحی فرودگاه

فرودگاه از فضاهای عملکردی است که طراحی معماری آن تمهیدات و مطالعات خاصی را می طلبد. در این بخش نمونه طراحی معماری انواع پروژه فرودگاه و ترسیمات لازم برای طراحی فرودگاه برای دانلود ارائه شده است.

در حال نمایش 2 نتیجه

در حال نمایش 2 نتیجه