فضاهای شهری تاریخی

در این دسته بندی نمونه نقشه های برداشت شده و مطالعات در مورد فضاهای شهری تاریخی ارائه شده است. نقشه برداشت کاربری های عمومی شهری که از فضاهای اصلی شهرها در گذشته بودند در این دسته قرار دارد.

در حال نمایش 4 نتیجه

در حال نمایش 4 نتیجه