تحلیل سایت معماری

در این بخش نمونه هایی از تحلیل سایت برای طراحی معماری ارائه شده است. این تحلیل ها عمدتا بر اساس تجزیه و تحلیل اقلیمی، دسترسی ها، منظر، شیب و توپوگرافی، ساختار زمین، همسایگی ها، کاربری ها و مشابه آن انجام می شوند.

هیچ محصولی یافت نشد.