جزوه تنظیم شرایط محیطی – از سری دروس فنی ساختمان ارشد معماری

مجموعه دروس تنظیم شرایط محیطی برای کنکور معماری سال 94 بر اساس آخرین جزوه های اساتید دانشگاه های معتبر تهران و نگرش طراحان سؤالات ارائه می گردد. این درس از سری دروس فنی ساختمان کنکور ارشد معماری دانشگاه سراسری و آزاد می باشد. این مجموعه به صورت یک کتاب الکترونیکی با قابلیت جست و جو ارائه می شود.

مجموعه ی معماری مارکت با همکاری اساتید دانشگاهی تنها در بخش معماری آزمون کارشناسی ارشد به صورت تخصصی فعالیت دارد.

برای آگاهی از زمان ارائه ی این کتاب الکترونیکی در سایت معماری مارکت در سایت و خبرنامه ی ما عضو شوید:

برای دانلود منابع و پاسخ تشریحی و تستی کنکور ارشد معماری اینجا را کلیک کنید

توضیحات

برای دانلود منابع و پاسخ تشریحی و تستی کنکور ارشد معماری اینجا را کلیک کنید

نمونه سؤالات درس تنظیم شرایط محیطی کنکور ارشد معماری:

102- زاویه تابش خورشید در اوائل فصل بهار در جبهه شمال چند درجه است؟ [معماری مارکت- سراسری 91] درک معماری
102- مدت تابش و عمق نفوذ آفتاب در پنجره های جنوبی ساختمان در فصل تابستان و زمستان چگونه است؟ [معماری مارکت- سراسری 87] درک عمومی
106-در شهر بندرعباس ، ساعت 8 بعدازظهر و در اواسط تیرماه وارد یک اتوبوس می شویم . اتوبوس ساعتی ایستاده است ،کولر آن روشن و شیشه آن کاملا بسته است . کدام یک از موارد زیر اتفاق افتاده است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94] درک عمومی
109- توجه به کدام معیار طراحی در منطقه ی معتدل و مرطوب از اولویت پایین تری برخورداری است؟ [معماری مارکت- سراسری 93] درک عمومی
11)در اقلیم سرد کمتر از اقلیم معتدل است . 2)با افزایش عرض جغرافیایی افزایش می یابد .
110- محل قرارگیری بازشوها در کدام اقلیم و برای تنظیم کدام شرایط محیطی مناسب تر است؟ [معماری مارکت- سراسری 93]درک عمومی
118- بادگیر شکل مقابل برای چه منطقۀ آب و هوایی طراحی شده است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
119- در خانه های با حیاط مرکزی در مناطق گرم و خشک، شکل زیر شرایط آب و هوایی چه زمانی را نشان می دهد؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
120- چه زمانی از شبانه روز جریان هوا به داخل دره ای به شکل زیر نشست می کند؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
121- کدام مصالح بیشترین قابلیت حرارتی را دارا می باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
122- فرمهای ساختمانی فشرده و متراکم با حداقل سطح حیاط مرکزی مناسب کدام اقلیم است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
123- با …………… فشار نسبی بخار آب ………….. می یابد. [معماری مارکت- سراسری 1382]
124- جهت گیری کوچه های اصلی در روستایی که در اقلیم سرد واقع شده، بهتر است: [معماری مارکت- سراسری 1382]
125- کدامیک از روشها برای ایجاد برودت به کمک آب و گیاهان در کنار سطح ساختمان بکار گرفته می شود؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
126- افزایش دمای داخلی بنا با استفاده از اثر گلخانه ای باعث: [معماری مارکت- سراسری 1382]
127- در طراحی نمای ساختمان چگونه می توان از طریق پنجره ها به میزان گرمایش ساختمان کمک نمود؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
128-کدام روش / روشهای طراحی اقلیمی برای ذخیره انرژی حرارتی در اقلیم سرد مناسب است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
129- کدام مورد در احساس آسایش حرارتی به طور مستقیم دخیل نمی باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
131- در مناطق گرم و مرطوب، ……………… [معماری مارکت- سراسری 1382]
132- در مناطق گرم و خشک، ……………. [معماری مارکت- سراسری 1382]
134- کدام یک از سیستمهای فعال خورشیدی معمولاً در تک بناهای مسکونی استفاده نمی شود؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
135- آتریوم ها جزو کدام دسته از سیستمهای گرمایش غیر فعال به شمار می روند؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
22- نفوذ با استفاده از نیروی باد در زمستان در نقاط A و B چگونه خواهد بود؟ [معماری مارکت- آزاد 93]
22-در مواقعی که تهویه دو طرفه می تواند شرایط آسایش را به وجود آورد ، استفاده از چه روشی برای تهویه هوا مناسب تر است ؟ [معماری مارکت- آزاد 94]
22)کدامیک از موارد زیر جزء سیستمهای فعال گرم کننده می باشند ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
23-کدام گروه از شهرهای زیر در منطقه نیمه بیابانی قرار دارند ؟ [معماری مارکت- آزاد 94]
23)کدامیک از روشهای زیر برای اقلیمهای گرم و خشک مناسب هستند ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
24-نقطه شبنم هوایی با دمای 19 درجه و رطوبت نسبی %85 برابر 15 درجه است در صورتی که دما خنک‌تر از 15 درجه شود کدام حالت اتفاق می افتد ؟ [معماری مارکت- آزاد 94]
25-باد غالب چه بادی است ؟ [معماری مارکت- آزاد 94]
25-بیشترین تبادل حرارتی از بازشوی کدام جبهه صورت می گیرد ؟ [معماری مارکت- آزاد 92]
26-کدام گزینه درباره جدول زیست اقلیمی ساختمان صحیح است ؟ [معماری مارکت- آزاد 94]
27-موقعیت قرارگیری جرم حرارتی در طراحی گلخانه ها : [معماری مارکت- آزاد 92]
28- مهمترین عوامل اقلیمی مؤثر در طراحی معماری عبارتند از: [معماری مارکت- آزاد 84]
29- بی توجهی به تناسبات ارتفاعی ساختمان های همجوار نسبت به یکدیگر سبب …… می گردد. [معماری مارکت- آزاد 84]
30-مناسب ترین نوع پنجره از نظر هدایت جریان هوا به سمت ارتفاع مورد نظر کدام است ؟ [معماری مارکت- آزاد 94]
31- در زمستان نیمکره شمالی، فاصله زمین تا خورشید در مدار ………………. [معماری مارکت- سراسری 87]
31- کدام دسته عوامل زیر در جهت گیری ساختمان ها و معابر شهری تأثیر بیشتری دارند. [معماری مارکت- آزاد 84]
31)کدامیک از مصالح زیر ذخیره کننده بهتری برای انرژی هستند ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
32- در سامانه های غیر فعالِ اقلیم های سرد، مصالح دیوار باید،ظرفیت حرارتی ……….. و چگالی ………. داشته باشند. [معماری مارکت- سراسری 90]
32- کدام فرم برای کدام منطقه مناسب تر است؟ [معماری مارکت- آزاد 84]
32- منظور از زاویه افقی سایه (HAS) عبارت است از: [معماری مارکت- سراسری 87]
33- از هیلوستات در کدام یک از موارد زیر استفاده می شود؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
33- در دیاگرام روبه رو موقعیت خورشید در چه وضعیتی قرار دارد؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
33- گیاهان خزان دار برای محوطه سازی کدام جبهه ساختمان در منطقه معتدل مناسب تر هستند؟ [معماری مارکت- آزاد 84]
33-اگر مهمترین شاخص یک اقلیم، رطوبت باشد چه تناسبی بین حجم و سطح انتخاب می نماییم؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
34- در اقلیم های گرم، جهت خیابان ها بهتر است: [معماری مارکت- سراسری 87]
34- طول سایه یک بنا در شیب مثبت چگونه است؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
34- مقدار تابش خورشید بر سطوح عمودی رو به جنوب جغرافیا در کدام یک از ماههای سال بیشتر است؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
34- میزان انرژی جذب شده از تابش روی پنجره ای به مساحت 6 متر مربع با فرض عامل جذب خورشیدی 3/0 از مجموع 700 وات بر متر مربع تشعشعات برخورد کرده به پنجره چند وات است؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
34)کدامیک از عبارات زیر در حرکت شبانه روزی باد در یک منطقه صحیح است ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
35- بهترین جبهه ساختمان برای نصب ” جمع آوری کننده ”  های خورشیدی کدام است؟ [معماری مارکت- آزاد 84]
35- چه رنگی برای مناطق گرم و خشک مناسب تر است؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
35- در طراحی سایبان …………….. مهمترین هدف است. [معماری مارکت- سراسری 84]
35)مقدار انتقال انرژی گرمائی از یک دیوار به کدام یک از عوامل زیر بستگی دارد؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
36- بادگیر در چه اقلیم هایی از ایران کاربرد دارد؟ [معماری مارکت- آزاد 84]
36- مفهوم «جذب مستقیم» چیست؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
36-ضخامت عایق روی بام برابر است با : [معماری مارکت- آزاد 92]
36-کدام گزینه در حدود دما و رطوبتی که انسانها معمولاً احساس آسایش می کنند را نشان می دهد؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
36)در نظر گرفتن ظرفیت حرارتی مصالح ساختمانی یکی از قسمت های مهم معماری اقلیمی یا (معماری هم آهنگ با طبیعت) می باشد . توجه به این موضوع در کدام یک از شرایط اقلیمی زیر می تواند در رفتار حرارتی بنا مضر باشد . [معماری مارکت- سراسری 1381]
37- خطوط شعاعی متحدالمرکز در نقاله خورشیدی نشان دهنده چیست؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
37- در طراحی معماری انتخاب مکان بازشوها، نسبت و موقعیت آنها با یکدیگر برای برقراری جریان هوا در کدامیک از اقالیم و برای تنظیم کدامیک از شرایط محیطی مناسب هستند؟ [معماری مارکت- آزاد 84]
37- مفهوم «نقاب سایه» چیست؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
37)وقتی سطح یک پشت بام به ضخامت چند سانتی متر با آب پوشیده باشد و سطح پشت بام دیگر به وسیله فواره هائی مرطوب نگه داشته شود ، و اگر هر دو بنا از نظر سازه کاملا یکسان باشند ، کدام یک از این پشت بام ها در تابستان رفتار حرارتی مطلوب تری خواهند داشت ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
37. عوامل مؤثر برای مشخص نمودن زاویه ارتفاع خورشید و زاویه سمت (جهت نما) خورشید عبارتند از: [معماری مارکت- سراسری 83]
38- با توجه به جدول مقابل، در رطوبت نسبی 60 درصد، و دمای خشک 30 درجه، دمای تر چند درجه است؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
38- در مطالعات اقلیمی چهار علمی که به هم پیوند می¬خورند کدام¬اند؟[معماری مارکت- آزاد 90-ب]
38)دمای هوا در سه روز متوالی در فصل زمستان به ترتیب برابر است با (5درجه سانتی گراد،12 درجه سانتی گراد و 7 درجه سانتی گراد ) درجه سانتی گراد ، اگر دمای هوای داخل برابر با (19 درجه سانتی گراد) نوزده درجه سانتی گراد در نظر گرفته  شود عدد روز درجه گرمائی (HEATING DEGREE DAYS) برای این سه روز چه مقدار خواهد بود ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
38. دمای هوا در سه روز متوالی در فصل زمستان به ترتیب برابر است با (7°C,12°C,5°C) . اگر دمای هوای داخل برابر 19°C در نظر گرفته شود، عدد روز درجه گرمایی (HEATING DEGREE DAPS)  برای این سه روز چند درجه است؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
39-اگر (θ) زاویه برخورد تابش خورشید بر یک صفحه باشد و (I_0) میزان شدت تابش خورشید باشد، مقدار تابش خورشید (I) بر صفحه مورد نظر کدام خواهد بود؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
39)در یک منطقه سردسیر بهتر است عایق حرارتی برای یک منطقه مسکونی به چه شکلی در دیوارهای خارجی قرار گیرد ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
39. مقدار رطوبتی که هوای یک اطاق به خود بگیرد (یا در خود جای دهد) به کدام عامل بستگی دارد؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
40- جریان هوا کارایی کدام یک از سیستم های زیر را افزایش می دهد؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
40)شدت تابش خورشید در یک محل بستگی دارد به …………… دارد . [معماری مارکت- سراسری 1381]
40. وقتی انسان در مقابل یک شومینه روشن قرار می گیرد، هم گرمای آتش را احساس می کند و هم شعله آتش را می بیند، ولی وقتی یک ورق شیشه بین انسان و شومینه قرار می گیرد، شعله آتش همانند حالت اول مشاهده می شود ولی گرما خیلی کمتر از حالت اول احساس می شود. علت این امر چیست؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
41)به چه دلیل وقتی شخصی در مقابل یک شومینه(بخاری دیواری) روشن می نشیند احساس گرمای شدید می کند ولی وقتی یک شیشه بین شخص مورد نظر و شومینه قرار می گیرد شخص شعله های آتش را در شومینه می بیند ولی گرما را به شدت حالت قبل احساس نمی کند ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
41. در دو بام کاملاً یکسان، سطحی که فقط با فواره مرطوب می شود  رفتار حرارتی مطلوب تری در تابستان دارد یا سقفی که با چند سانتی متر آب تمیز پوشانده می شود؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
42)در تابستان معمولا در بیشتر شهرهای ایران جهت تامین راحتی از کولر آبی استفاده می شود ، با توجه به این موضوع ، وقتی در یک فضا کولر آبی کار  بکند ، انرژی گرمائی موجود در هوای این فضا چه صورتی پیدا می کند ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
42. استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی بالا در کدام اقلیم قابل قبول نیست؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
43)یکی از اصول اولیه معماری اقلیمی یا ( معماری هم آهنگ با طبیعت) توجه به نحوه جهت گیری بنا در ارتباط با محور شمال جنوب می باشد . کدام یک از عوامل اقلیمی زیر عملا بی ارتباط با جهت گیری بنا می باشد ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
44- کدامیک از عوامل زیر کمترین نقش را در تبادل حرارتی بین بدن انسان و محیط دارد؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
44- نگاهی گذرا به خانه های مسکونی ارزشمند موجود در بافت سنتی و تاریخی شهر تهران نشانگر آن است که مهمترین جبهه حیاط خانه های تهران به جبهه………. اختصاص یافته است. [معماری مارکت- آزاد 85]
44)سطوحی که پوشش گیاهی دارند ، مثل چمنزار یا علف به اندازه سطوح دیگر مثل سطوح آجری یا بتنی گرم نمی شوند ، سه دلیل جهت تایید این موضوع بنویسید  [معماری مارکت- سراسری 1381].
45-کدام فعالیت برای سازماندهی منظر محیط های بیرون شهری در حیطه عمل معماری منظر است ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
46-کدام یک از گزینه های زیر ، از عوامل آب و هوا می باشند ؟ [معماری مارکت- آزاد 90]
46)جهت گیری خانه های شهرهای کرمان و کاشان متفاوت است زیرا : [معماری مارکت- سراسری 1381]
47-از کل مصرف انرژی یک بنای مسکونی ، درصد حدودی برای روشنایی کدام یک از موارد زیر می باشد ؟ [معماری مارکت- آزاد 90]
47)بادگیرهای میبد در سیمای این شهر چگونه اثر می گذارند ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
48-چه رنگی برای مناطق سردسیر مناسب تر است ؟ [معماری مارکت- آزاد 90]
48)در معماری تخت جمشید محیط چگونه بر شکل گیری معماری اثر گذاشته است ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
49-در مناطق گرم و خشک کدام جهت چرخش (زاویه) بنا مناسب تر است ؟ [معماری مارکت- آزاد 90]
49)استفاده از حیاط مرکزی در معماری اقلیم گرم و خشک ایران اقدامی : [معماری مارکت- سراسری 1381]
50)سیمای شهر در مجمع های زیستی ناحیه شما ایران دارای بافتی با دانه های پراکنده است زیرا : [معماری مارکت- سراسری 1381]
51-در نقاله خورشیدی زاویه ارتفاع به صورت ………. می باشند . [معماری مارکت- آزاد 90]
52-اگر مهم ترین شاخص یک اقلیم گرما و رطوبت باشد بر مبنای باشد چه اصلی طراحی می باید نمود ؟ [معماری مارکت- آزاد 90]
52)در یک زمین تپه ماهوری کدام یک از خط های معین شده زیر باعث تفکیک حوزه آبریز می شوند ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
53- نامناسب ترین مکان قرارگیری دستشویی در یک منزل مسکونی با توجه به جهت حرکت بادهای غالب در تهران در چه جبهه ای از ساختمان است؟ [معماری مارکت- آزاد 89]
53-معنی کدام علامات اختصاری زیر ، در جدول زیست اقلیمی ساختمانی صحیح است ؟ [معماری مارکت- آزاد 90]
53)ارتفاع کدامیک از شهرهای زیر از سطح دریاهای معماری مارکت- آزاد کمتر است ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
54- کدامیک از سیستم های خورشیدی نام برده زیر جزء سیستم های غیر فعال هستند؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
54-براساس جدول بیوکلیماتیک در چه شرایطی دمای تر و دمای خشک با هم برابرند ؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
54-در مناطق معتدل چه آپتیمم شکلی برای بنا مناسب تر است ؟ [معماری مارکت- آزاد 90]
54)با کاشت درخت میزان چه نوع گازهایی تعادل برقرار می گردد ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
55-تقسیم اشعه آفتاب به اجزاء ، پس از برخورد با جسم شفاف ، به چه عواملی بستگی دارد ؟ [معماری مارکت- آزاد 90]
55)کدام بخش از گیاهان در ایجاد میکرو کلیما ایفای نقش می کنند ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
56- شکل شهرها در مناطق سرد باید دارای …………… [معماری مارکت- سراسری 88]
57- در نمودار سایکرومتریک (زیست اقلیمی گیونی) در یک دمای ثابت با افزایش فشار بخار در هوا: [معماری مارکت- سراسری 91]
57-نسبت شدت انرژی رسیده به سطح زمین برابر است با …. که پرتو خورشید با مولفه ی عمودی می سازد . [معماری مارکت- سراسری 88]
58-مناسب ترین اقلیم برای بهره گیری از خواص تاثیر حرارتی مصالح کدام است ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
59-در نیمکره ی شمالی در سیستم جذب مستقیم ، اندازه ی پنجره ی جنوبی نسبت به مساحت اتاق : [معماری مارکت- سراسری 88]
59-کارکرد «دودکش خورشیدی» در ساختمان چیست ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
60-در دیوار ترومب : [معماری مارکت- سراسری 88]
61- در اقلیم گرم و مرطوب، بلند بودن سقف ساختمان: [معماری مارکت- آزاد 87]
61- کدامیک از عوامل زیر اقلیم را تعریف نمی نمایند؟ [معماری مارکت- آزاد 89]
62- بیشترین مقدار مصرف انرژی از کل مصرف یک بنای مسکونی را کدام یک از موارد زیر تشکیل می دهد؟ [معماری مارکت- آزاد 89]
63- چه رنگی برای مناطق گرم و خشک مناسب تر است؟ [معماری مارکت- آزاد 89]
64- در مناطق معتدل کدام جهت چرخش (زاویه) بنا مناسب تر است؟ [معماری مارکت- آزاد 89]
65- رنگ سطوح خارجی و پیرامونی ساختمان در کدام اقلیم محدودیتی ندارد؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
65- نسبت ضخامت عایق در پوسته های بنا، به صرفه جویی در مصرف انرژی، چگونه نسبتی است؟ [معماری مارکت- آزاد 89]
66- تشعشع مثبت چیست؟ [معماری مارکت- آزاد 89]
67-پنجره های چهار جهت یک بنا به چه ترکیبی از حداکثر تا حداقل تأثیر را در تابستان بر دمای داخلی می گذارند؟ [معماری مارکت- آزاد 89]
68- اقلیم معتدل و مرطوب کدامیک از مناطق ایران را شامل می شود؟ [معماری مارکت- آزاد 87]
68- تابش خورشید با طول موج …………….. – …………. میکرون از شیشه می تواند بگذرد. [معماری مارکت- آزاد 89]
69- در نقاله خورشیدی خطوط ساعات و ماهها تقریباً ………………….. [معماری مارکت- آزاد 89]
70- اگر مهم ترین شاخصه یک اقلیم رطوبت باشد بر مبنای چه اصلی باید طراحی نمود؟ [معماری مارکت- آزاد 89]
91- کدام مورد است که در مسکن منطقه گرم و خشک از آن استفاده و در مسکن منطقه معتدل و بارانی از آن پرهیز می نمایند؟ [معماری مارکت- سراسری 85] درک عمومی
92- تفاوت حیاط مرکزی در اقلیم گرم و خشک و در اقلیم گرم و مرطوب به ترتیب کدام است؟ [معماری مارکت- سراسری 90] درک معماری
92. پلان مقابل با شرایط محیطی کدام منطقه اقلیمی سازگار است؟ [معماری مارکت- سراسری 83] درک عمومی
93-طبق تصویر زیر ، پنجره ای با سایبان عمودی شکل گرفته است . این پنجره در کدام جهات جغرافیائی مناسب تر است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94] درک عمومی
95-در ساعت 4 بعد از شهر و در یک روز تابستان در شهر بابلسر ، در اتاقی رو به دریا نشسته ایم ، نسیمی در حال وزدین است ، تکه کاغذ روی تراس به کدام سمت پرتاب می شود ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]درک معماری
96- برای ایجاد جریان هوا در فضاهای داخلی ساختمان در مواقعی که باد نمی وزد کدام راه حل پاسخگو نیست؟ [معماری مارکت- سراسری 87] درک عمومی

برای دانلود منابع و پاسخ تشریحی و تستی کنکور ارشد معماری اینجا را کلیک کنید

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جزوه تنظیم شرایط محیطی – از سری دروس فنی ساختمان ارشد معماری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *