جزوه مبانی نظری معماری – از سری دروس تاریخ و مبانی نظری کنکور ارشد معماری

مجموعه دروس مبانی نظری معماری برای کنکور معماری سال 94 بر اساس آخرین جزوه های اساتید دانشگاه های معتبر تهران و نگرش طراحان سؤالات ارائه می گردد. این درس از سری دروس تاریخ و مبانی نظری کنکور ارشد معماری دانشگاه سراسری و آزاد می باشد. این مجموعه به صورت یک کتاب الکترونیکی با قابلیت جست و جو ارائه می شود.

مجموعه ی معماری مارکت با همکاری اساتید دانشگاهی تنها در بخش معماری آزمون کارشناسی ارشد به صورت تخصصی فعالیت دارد.

برای دانلود منابع و پاسخ تشریحی و تستی کنکور ارشد معماری به این لینک مراجعه کنید

توضیحات

برای دانلود منابع و پاسخ تشریحی و تستی کنکور ارشد معماری به این لینک مراجعه کنید

نمونه سؤالات مبانی نظری معماری در کنکور ارشد معماری

109- جایگاه طبیعت در معماری کجاست؟ [معماری مارکت- سراسری 85] درک معماری
111-گونه شناسی در طراحی معماری یعنی دسته بندی بناها بر اساس: [معماری مارکت- سراسری 1382]
12- کدام یک از گزینه های زیر اصول سه گانه اندیشه ویترویوس را در تعریف معماری نشان می دهد؟ [معماری مارکت- آزاد 86]
136- در یک اقلیم ثابت، کدام یک از عوامل باعث تفاوت در شکل گیری معماری روستایی می باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
165- تغییراتی که در طول تاریخ در معماری ملل مختلف پیش آمده در اثر چیست؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
166- آشنایی با آثار برگزیده معماری گذشته به چه دلیل لازمست؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
167- در رابطه با طراحی معماری امروز کدام گزینه صحیح است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
168- سبک در معماری مجموعه ای از ………….. است. [معماری مارکت- سراسری 1382]
19-سه اصل معماری ویترویوس کدام است ؟ [معماری مارکت- آزاد 90]
21- بحران های زیست محیطی ناشی از …………………. است. [معماری مارکت- آزاد 84]
23- عناصر اصلی ” محیط ” زندگی انسان عبارتند از: [معماری مارکت- آزاد 84]
23- عناصر اصلی ” محیط ” زندگی انسان عبارتند از: [معماری مارکت- آزاد 84]
24- اصول مأخوذ از طبیعت برای طراحی معماری کدامند؟ [معماری مارکت- آزاد 84]
24-سه اصل بنیادی معماری چیست؟ [معماری مارکت- آزاد 90]
25- ارزش هایی که از نظر تفکر اسلامی در طبیعت وجود دارند در معماری (به عنوان اثری انسانی) نیز تجلی داشته باشند عبارتند از: [معماری مارکت- آزاد 84]
26- ویژگی های اصلی مستفاد از طبیعت که در طراحی معماری پایدار باید رعایت شوند در کدام گروه بیشتر نمود دارند؟ [معماری مارکت- آزاد 84]
27- برای طراحی معماری مطلوب و متناسب با محیط زندگی و فضای فرهنگی [معماری مارکت- آزاد 84]
30- تماس انسان با طبیعت تأمین کننده کدامیک از نیازهای انسان است. [معماری مارکت- آزاد 84]
32-کدامیک از تعاریف زیر درمورد “تقارن” در محیط صحیح است ؟  [معماری مارکت- آزاد 90]
34- ایده تشکیل¬دهنده کدام¬یک از بناهای زیر عوامل طبیعی نمی¬باشد؟[معماری مارکت- آزاد 90-ب]
34-براساس “اکولوژیک ادراک” کدام موارد در ادراک محیط و معماری موثر است ؟ [معماری مارکت- آزاد 90]
35- کدام¬یک از جملات زیر درست نیست؟[معماری مارکت- آزاد 90-ب]
36- تقسیم معماری به دو نوع یادمانی و مردمی یا بومی و تمرکز بر معماری بومی با مقایسه در سطح محلی، ملی و جهانی مربوط به کدام نگرش است؟[معماری مارکت- آزاد 90-ب]
37- کدام دو محقق پیرو نگاه شکل¬گرا در معماری بودند؟[معماری مارکت- آزاد 90-ب]
38- ویژگی تطهیر که مطابق تعالیم اسلام طبیعت به آن عمل می کند، ریشه کدامیک از مباحث زیر است؟ [معماری مارکت- آزاد 84]
38-مهم ترین الگوی ارتباط انسانی با طبیعت در دوران معاصر و براساس توسعه پایدار کدام است ؟ [معماری مارکت- آزاد 90]
41-استفاده از حیاط مرکزی در معماری اقلیم گرم و خشک ایران، اقدامی: ……………….. [معماری مارکت- آزاد 89]
44-منظور از واژه علمی “پارادایم” چیست ؟ [معماری مارکت- آزاد 90]
45- «10 کتاب در باب معماری» از کیست و اصول آن بر چه اساس است؟ [معماری مارکت- آزاد 90-ب]
45- کدامیک از جملات زیر صحیح نمی باشد؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
45- کدامیک از مطالعات افراد زیر گونه شناسی بوده است؟ [معماری مارکت- آزاد 93]
46- معماری سنتی ایرانی، همواره دستخوش تغییر و تحول بوده است، زیرا …….. [معماری مارکت- آزاد 85]
47- مهم ترین موضوع در مبحث قالب و محتوا در معماری اسلامی کدام است؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
48- کدام یک از جملات زیر نادرست است؟ [معماری مارکت- آزاد 91]
48- ممکن است در میان افراد جامعه ی اسلامی تفاهم کافی درباره ی زیبایی یا عدم زیبایی یک بنای خاص وجود نداشته باشد. بر اساس آیه 76 سوره یوسف «نرفعُ درجاتٍ مًن نشاءُ و فوقُ کلِّ ذی علم علیم» کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
49- نظریه ارتباط خانه با ناخودآگاه جمعی را چه کسی مطرح کرد؟ [معماری مارکت- آزاد 91]
50-  کدامیک از معماران زیر به مقوله  “معماری و هویت ” پرداخته است؟ [معماری مارکت- آزاد 89]
52- گونه شناسی در طراحی معماری یعنی دسته بندی ها بر اساس ……………. [معماری مارکت- آزاد 89]
54- وجه تمایز معماری با سایر هنرها کدام است؟  [معماری مارکت- آزاد 91]
55- چه کسی در مورد «طرح ناتمام» در خانه سازی بحث کرده که به ساکنان خود اجازه می دهد نقش مهمی در طراحی خانه هایشان داشته باشند؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
56- چرا هِگل، معماری را در پائین ترین جایگاه در پایگاه هنرها می داند ؟[معماری مارکت- آزاد 92]
56- کدام عبارت در مورد معماری ایران صحیح تر است؟ [معماری مارکت- آزاد 87]
57- آیا «فضا» موجودی آمورف است؟[معماری مارکت- آزاد 92]
57- کدام معمار بیشترین تأکید را بر معنای محیط قائل است؟ [معماری مارکت- آزاد 89]
57- گونه شناسی در طراحی معماری یعنی دسته بندی بناها بر اساس …………….. [معماری مارکت- آزاد 87]
58- «ویتروویوس»، (شایابی) را در معماری چگونه تعریف می کند؟[معماری مارکت- آزاد 92]
60- ارتباط فضایی بین درون و بیرون دستاورد معنوی کدام سبک است؟[معماری مارکت- آزاد 92]
60- رتباط فضایی بین درون و بیرون دستاورد معنوی کدام سبک است؟[معماری مارکت- آزاد 92]
60- سبک در معماری مجموعه ای از  …………………. است. [معماری مارکت- آزاد 88]
60- معماری به مثابه هویت دیدگاه کیست؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
61-نظریه سیماشناختی از کدام نظریه گرفته شده است ؟ [معماری مارکت- آزاد 94] درک معماری
62-ارتجال به چه معناست ؟ [معماری مارکت- آزاد 94]
64-3عامل شکل دهنده زبان معماری کدام است ؟ [معماری مارکت- آزاد 94] درک معماری
66-با تغییر نمادهای تداعی کننده مناسب یک مکان چه اتفاقی می افتد ؟ [معماری مارکت- آزاد 94] درک معماری
67-برای پاسخگویی به نیازهای پیشنهادی مازلو کدام عبارت صحیح است ؟ [معماری مارکت- آزاد 94] درک معماری
69-براساس دیدگاه هایدگر تکنولوژی کدام یک از ویژگی های زیر را ندارد ؟ [معماری مارکت- آزاد 94]درک معماری
7-‌ مقیاس و نسبت که به اندازه نسبی شکل‌ها و اشیاء می‌پردازد 8-‌ بعد و حرکت که در بیان بصری هر دو به کار می‌روند، یعنی هم شاهد بعد و پرسپکتیو هستیم و هم شاهد حرکت و به وسیله آن‌هاست که اشیاء پدیده‌ها و تجربه‌های ما از محیط به صورت بعدی بیان می‌شود.
70-کدام گزینه نقطه مقابل اطلاعات زیباشناختی می باشد ؟ [معماری مارکت- آزاد 94] درک عمومی
71-نقش اصلی علوم رفتاری در نظریه طراحی محیط چیست ؟ [معماری مارکت- آزاد 94] درک معماری
74-ترکیب عناصر و تکنیک های مختلف و شیوه ترکیب بندی و بیان هنرمندانه منظوری خاص چه نامیده می شود ؟ [معماری مارکت- آزاد 94]درک عمومی
76-کدام گزینه از ویژگی های دگرگونی سبک های پیش از مدرن نیست ؟ [معماری مارکت- آزاد 94] درک معماری
77-کدام یک از موارد زیر اخلال و کژنمائی در پیام ایجاد نمی کند  ؟ [معماری مارکت- آزاد 94] درک عمومی
78-برای تبیین رابطه الگوهای رفتار و محیط کالبدی کدام واژه به کار می رود؟ [معماری مارکت- آزاد 94] درک معماری
79- در فرآیند ادراک علائم خبری از معماری محیط، نماهای ساختمان چه وظیفه ای را بازی می کند؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
80- در نمای ساختمان روبرو وضعیت محتوای نظم اطلاعاتی چگونه است؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
90-عبارت «خانه ماشین زندگی است» (لوکوربوزیه) را در مبانی نظری معماری چگونه می توان تعبیر کرد؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
98. از دیرباز معماری را دارای سه ویژگی، کارایی، زیبایی و ایستایی دانسته اند. با حذف کدام ویژگی ها مفهوم «معماری» به «ساختمان سازی» تقلیل می یابد؟ [معماری مارکت- سراسری 83] درک عمومی

برای دانلود منابع و پاسخ تشریحی و تستی کنکور ارشد معماری به این لینک مراجعه کنید

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جزوه مبانی نظری معماری – از سری دروس تاریخ و مبانی نظری کنکور ارشد معماری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *