جزوه معماری اسلامی- از سری دروس تاریخ و مبانی نظری کنکور ارشد معماری

مجموعه دروس معماری اسلامی برای کنکور معماری سال 94 بر اساس آخرین جزوه های اساتید دانشگاه های معتبر تهران و نگرش طراحان سؤالات ارائه می گردد. این درس از سری دروس تاریخ و مبانی نظری کنکور ارشد معماری دانشگاه سراسری و آزاد می باشد. این مجموعه به صورت یک کتاب الکترونیکی با قابلیت جست و جو ارائه می شود.

مجموعه ی معماری مارکت با همکاری اساتید دانشگاهی تنها در بخش معماری آزمون کارشناسی ارشد به صورت تخصصی فعالیت دارد.

برای دانلود منابع و پاسخهای تشریحی و تستی کنکور ارشد معماری اینجا را کلیک کنید

 

توضیحات

برای دانلود منابع و پاسخهای تشریحی و تستی کنکور ارشد معماری اینجا را کلیک کنید

نمونه سؤالات ارشد در درس آشنایی با معماری اسلامی و معماری ایران:

100) اولین مدرسه و مسجد چهار ایوانی کدامند؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
101) کدامیک از ویژگی های ذیل متعلق به دوران ایلخانی است؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
105- در شکل های زیر طرز قرارگیری اجر در طاق های مختلف مشخص شده است کدام گزینه در مورد طاق های مذکور صحیح می باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
105-در معماری اسلامی ایران ( وحدت در عین کثرت) و (کثرت در عین وحدت) بیشتر در کدام عامل تجلی یافته است ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
138- در معماری ایرانی برای انتخاب جهت مناسب اقلیمی قرارگیری خانه، از چه شکلی استفاده می نمودند؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
151- مسجد جامع کدام شهر شکل اولیه خود را حفظ نموده است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
152- ساخت مدارس از چه دوره ای در معماری ایران رواج پیدا کرده است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
153- خصوصیت بارز تزئینات دوران سلجوقیان کدام است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
154- کدام ویژگی متعلق به شیوه معماری اصفهانی نمی باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
155- شیوۀ نگارش ایوان مداین چگونه است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
156- کدام کاخ چهار ایوانه است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
157- از خصوصیات بارز متعلق به زمان تیموریان می باشد. [معماری مارکت- سراسری 1382]
158- ورود ایوان منتهی به گنبدخانه، از کدام دوره به معماری مساجد ایرانی وارد شد؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
159- کدام کاروانسراها از جهت شکل کالبدی به یکدیگر شبیه می باشند؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
16-اسلیمی ختایی ، مشخصه تزیینات معماری کدام دوره است ؟ [معماری مارکت- آزاد 90]
160- در معماری اسلامی ایران استفاده از کاشی برای تزئین، از چه دوره ای آغاز شد؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
162- «کلیل» در کدامیک از عناصر معماری مورد استفاده قرار می گیرد؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
163- در معماری گذشته ایران زمین از (خیشخان) به چه منظور استفاده می نمودند؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
164- در اصول معماری ایرانی پرهیز از بیهودگی به چه معنی می باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
18-کاخ الحمرا در کجاست ؟ [معماری مارکت- آزاد 90]
21- بنای ارگ علیشاه در کدام شهر واقع است؟ [معماری مارکت- آزاد 87]
22- شیوه طاق زنی آتشکده نیاسر کدام مورد است؟ [معماری مارکت- آزاد 87]
23- اولین ابنیه چهار ایوانی شناخته شده قبل و بعد از اسلام در ایران کدامند؟ [معماری مارکت- آزاد 87]
24- ساخت ابنیه چهار ایوانی مذهبی از چه دوره ای در معماری ایران متداول شده است؟ [معماری مارکت- آزاد 89]
25- کدام مسجد از تغییر مسجد شبستانی به چهار ایوانی تغییر شکل یافته است؟ [معماری مارکت- آزاد 89]
25- مدرسه خردگرد خراسان، توسط کدام یک از معماران ایرانی ساخته شده است؟ [معماری مارکت- آزاد 86]
26- خصوصیات بارز تزئینات دوران سلجوقیان کدام است؟ [معماری مارکت- آزاد 89]
27- مهمترین بناهای شیوه خراسانی عبارتند از: [معماری مارکت- آزاد 88]
27- مهمترین بنای عصر قاجار در تهران چه نام دارد؟ [معماری مارکت- آزاد 89]
28- گنبد سلطانیه مربوط به کدام دوره و کجا واقع است؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
28- نماسازی الحاقی برای نخستین بار در کدام شیوه معماری ایران اسلامی متداول می¬شود؟ [معماری مارکت- آزاد 90-ب]
29- خانۀ ایرانی پاسخگوی کدام یک از موارد زیر است؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
29- فیروزه اسلام به کدام مسجد اطلاق می شود؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
30- «حیاط شیران» و «تالار دو خواهران» مربوط به معماری کدام کاخ و چه کشوری می¬باشد؟[معماری مارکت- آزاد 90-ب]
30- کدام مسجد فاقد صحن و مناره است؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
30- کدام یک از موارد زیر را می توان اصل بنیانی معماری دوران اسلامی دانست؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
31- «طَبّرِه» در معماری سنتی ایرانی به چه معناست؟ [معماری مارکت- آزاد 86]
31- در کدام ابنیه، ترکیب مدرسه با مسجد موجود نمی باشد؟ [معماری مارکت- آزاد 87]
31- کاربرد اعدادی خاص در مدرسۀ خان شیراز نشان دهندۀ چیست؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
32- کدامیک از ویژگی های زیر متعلق به دوره تیموری است؟ [معماری مارکت- آزاد 87]
32- کهن ترین مسجدی که آغاز به گونه ی «چهار ایوانی» طراحی شده، چه نام دارد؟ [معماری مارکت- آزاد 86]
32-مقرنس در وجه نمادین آن کدام یک از معانی زیر را می سازد؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
33- کدام یک از گزینه های زیر در توصیف مسجد جامع سمنان صحیح نمی باشد؟ [معماری مارکت- آزاد 86]
33- معمار گوهرشاد مشهد کیست؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
34- «نهاز و نخیر» در معماری سنتی ایرانی به چه معناست؟ [معماری مارکت- آزاد 86]
34- ابداع کدام مجموعه عناصر زیر بیشتر ناشی از شرایط محیطی و اقلیمی هستند. [معماری مارکت- آزاد 84]
34- باغ ایرانی فضایی است با خصوصیات زیر: [معماری مارکت- آزاد 85]
34-کدام جمله ، در خصوص طاق های گوتیک صحیح است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94][فنی]
35-  مدرسه خان شیراز، توسط کدام یک از معماران ایرانی ساخته شده است؟ [معماری مارکت- آزاد 86]
35- معمار مسجد امام (شاه) اصفهان کیست؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
35-شکل مقابل نشان دهنده چیست ؟ [معماری مارکت- سراسری 94] [فنی]
36- تفاوت سبک شناسی استاد پیرنیا با دیگر صاحب نظران معماری ایرانی در چیست؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
36-در هنر ایرانی ……… کالبدی ترین جسم ” باغ ” پس از تجسم معمارانه آن در ذهن انسان ایرانی است . [معماری مارکت- آزاد 90]
37- در سبک رازی کدام یک از ویژگی های زیر را می توان دید؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
38- در معماری سنتی ایرانی، از چه شیوه ای برای عایق بندی و ایزولاسیون کف حمام ها (به عنوان مثال حمام علی مردان خان) استفاده می شده است؟ [معماری مارکت- آزاد 86]
38- کاشی معرق چیست؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
38- کدام یک از بناهای زیر طرح سنان ابن ابدو المنان، معمار ترک پر کار قرن شانزدهم میلادی است؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
39- مسجد جامع اصفهان در کدامیک از دوره های زیر ساخته شده و تکامل یافته است؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
40- آب مورد نیاز مسافران در مجموعه بنای رباط شرف (در نزدیکی شهر سرخس) به کدام یک از شیوه های زیر تأمین می شده است؟ [معماری مارکت- آزاد 86]
40- کدام باغ در کدام شهر واقع است؟ [معماری مارکت- آزاد 84]
40- کدام گروه از بناهای زیر متعلق به دوره قاجار است؟ [معماری مارکت- آزاد 87]
40- کدام یک از سازه های زیر ابداع ایرانیان در معماری دوران اسلامی بوده است؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
40-شکل مقابل نشان دهنده از انواع گنبدها است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94] [فنی]
41- از چه دوره ای در معماری ایرانی، درون گرایی رعایت شده است؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
41- کدامیک از مفاهیم و آموزه های معماری اسلامی ایران کمتر از دیگر موضوعات در معماری معاصر آسیب دیده اند؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
41- مسجد جامع اصفهان در کدام یک از دوره های تاریخی زیر ساخته شده است؟ [معماری مارکت- آزاد 84]
42- دستیابی به گنبد روی گوشواره و تکوین ایوان طاق دار از ویژگی های کدام شیوه معماری است؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
42- کدامیک از جملات زیر درباره ی باغ ها و خانه های ایرانی صحیح نمی باشد؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
42- کدامیک از موارد زیر را می توان کانسپت باغ ایرانی دانست؟ [معماری مارکت- آزاد 86]
42-نقشه مسجد کبود در تبریز بازتاب چه نوع معماری است؟ [معماری مارکت- آزاد 91]
43- استفاده از ایوان در معماری ایران در چه دوره ای انجام گرفت؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
43- کدامیک از بناهای زیر نمونه کامل تبلور اعداد مقدس و مفاهیم اسلامی – شیعی در شکل گیری یک اثر معماری است؟ [معماری مارکت- آزاد 86]
43-طراحی و ساخت مسجد – مدرسه در چه دوره ای معمول شد؟ [معماری مارکت- آزاد 91]
44- طرح مدرسه خان شیراز از ویژگی های معماری چه دوره ای تأثیر پذیرفته بود؟ [معماری مارکت- آزاد 91]
44- کدامیک از مفاهیم زیر بیان مناسب تری را از «میانه روی» در معماری اسلامی – ایرانی ارایه می دهد؟ [معماری مارکت- آزاد 86]
44- ویژگی مهم معماری شیوه یا سبک رازی کدام است؟  [معماری مارکت- آزاد 84]
44- ویژگی مهم معماری شیوه یا سبک رازی کدام است؟  [معماری مارکت- آزاد 84]
45- آیه ی شریفه ی «کُلُّ من علیها فان و یبقی وجهُ ربکَ دوالجلال و الاکرام» به کدام یک از مفاهیم معماری اسلامی – ایرانی نزدیک تر است؟ [معماری مارکت- آزاد 86]
45- سیر شیوه های مختلف معماری اسلامی ایران به ترتیب کدامند؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
45- مسجد امام (شاه) اصفهان توسط کدام یک از استادان زیر ساخته شد؟ [معماری مارکت- آزاد 84]
45- مهمترین خصوصیت مدرسه چهار باغ  (مادر شاه، امام صادق (ع) در اصفهان چیست؟ [معماری مارکت- آزاد 91]
45-از دیدگاه پدیدار شناسی کدام یک ویژگی “باغ ایرانی” است ؟ [معماری مارکت- آزاد 90]
46- کاربرد طرح چهار ایوانی پس از اسلام از چه دوره ای آغاز شد؟ [معماری مارکت- آزاد 91]
46- معماران ایرانی به شرایط اقلیمی در بناها تا پیش از دوره پهلوی چگونه عمل می نمودند؟ [معماری مارکت- آزاد 84]
46-کدام تقسیم بندی برای مساجد ایران صحیح تر است؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
47- گنبد سلطانیه و گنبد کلیسای سانتامار یادلفیوره در شهر فلورانس از چه نظر مشابهت دارند؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
48- کاروانسراهای ایران به طور کلی از نظر فرم و اقلیم و کاربرد به چند دسته تقسیم می شوند؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
48- کدام اصطلاح در معماری ایران به جمله زیر اطلاق می شود: [معماری مارکت- آزاد 89]
48- کدامیک از مفاهیم زیر در شیوه معماری به کار گرفته شده در طراحی بنای زیر مشاهده نمی شود؟ [معماری مارکت- آزاد 86]
49- از دیدگاه استاد پیرنیا، مردم واری یعنی: [معماری مارکت- آزاد 88]
49- کدام یک از معماران زیر در شکوفایی معماری دوره دوم سبک آذری (تیموری) نقش اساسی داشتند؟ [معماری مارکت- آزاد 84]
49- کدامیک از گزینه های زیر درباره ی مسجد پیامبر اعظم (ص) صحیح تر است؟ [معماری مارکت- آزاد 86]
49- کدامیک از مفاهیم زیر را نمی توان جزو آموزه های معماری و شهرسازی سنتی ایران دسته بندی نمود؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
49-در مساجد کدام عنصر حتماً وجود دارد؟ [معماری مارکت- آزاد 89]
51)مرحوم پیرنیا اصولی را برای معماری ایرانی بر شمرده است کدام یک از آنها انتقال دهنده صورت محیط به معماری است ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
53- واژه باغ را مترادف با کدامیک از موارد زیر می دانید؟ [معماری مارکت- آزاد 87]
54- در مسکن سنتی در معماری اسلامی – ایرانی اصالت با ……………. است. [معماری مارکت- آزاد 86]
55- انتظام فضایی باغ ایرانی چگونه است؟ [معماری مارکت- آزاد 89]
55- کدامیک از افراد زیر را می توان جزو معمارانی دانست که سعی در احیای معماری معاصر کشورهای اسلامی داشته، بر مبنای ارزش های اسلامی به طراحی برای اقشار اسیب پذیر جامعه تأکید دارد؟ [معماری مارکت- آزاد 86]
58- در اصول معماری ایرانی نیارش به چه معنی است؟ [معماری مارکت- آزاد 87]
60-کدام یک از عمارت های زیر در مجسمه تاریخی باغ گلستان در تهران وجود ندارد؟ [معماری مارکت- آزاد 86]
61. کدام یک مربوط به دوره های اولیه معماری اسلامی است؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
62. تفاوت عمده طرح مدارس و کاروانسراها در کدام یک از بخش های بناها می باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
63- ترکیب ایوان و گنبدخانه تابستانی با شبستان های بلند زمستانی در کدام مسجد جامع دیده می شود؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
63. از تقاطع دو طاق گهواره ای چه طاقی پدید می آید؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
64- شبستان و محراب الجاتیو در کدام یک از نقاط مشخص شده بر روی نقشه زیر واقع است؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
64- کدام بنا دارای تقارن محوری می باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
64. ساخت کاشی معرق از چه زمانی در معماری ایران دیده می شود؟[معماری مارکت- سراسری 83]
65- کدام یک از مساجد زیر ترکیبی از مسجد و مدرسه است؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
65- منظور از «یزدی بندی» چیست؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
65. موقعیت استقرار چهار اثر تاریخی در اطراف میدان نقش جهان چگونه است؟[معماری مارکت- سراسری 83]
66- تفاوت عمده کاشی کاری شیوه اصفهانی با شیوه های ما قبل در استفاده از چیست؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
66- عمارت از بین رفته ی «آئین خانه» اصفهان شبیه کدام عمارت بود؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
66. عنصر تزئینی غالب در معماری ایران از قرن پنجم تا قرن یازدهم به ترتیب چگونه بوده است؟[معماری مارکت- سراسری 83]
67- شکل زیر چیست و در کدام ضلع حیاط واقع شده است؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
67- کدام یک از مجموعه های زیر شامل مسجد جامع شهر نیز هست؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
67. کدام گروه از بناهای زیر متعلق به دوره قاجار است؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
68- شکل مقابل کدام یک از ابنیه ایرانی است؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
68- مسجد وکیل شیراز چه ترکیبی از عناصر فضائی را داراست؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
68. بخشهای اصلی و مهم مسجد جامع اصفهان متعلق به چه دوره ای است؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
69- پلان مقابل معرف کدام بنا می باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
69- کدام یک از فضاهای مسجد سید اصفهان از ویژگی های آن به شمار می رود؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
69. یکی شدن ساختار با تزئینات در معماری اسلامی ایران از خصوصیات کدام دوره می باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
70- در نقشه مقابل کدام یک از فضاها گنبد الله الله است؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
70- ساختن سردرهای شاخص برای مساجد در ایران از چه دوره ای به صورت متداول درآمد؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
70- کاشی پیش بر، چه نوع کاشی است؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
70- کدام توصیف در مورد «حمام گنج علی خان کرمان» صدق می کند؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
70-کیفیت رنگ در کدام نحوه کاشیکاری با دیگر روش ها متفاوت است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
70. نقشه روبرو مربوط به کدام یک از مساجد تاریخی ایران می باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
71- شکل مقابل پلان کدام بنا است؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
71- طرح مسجد کبود تبریز شامل چه عنصری است؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
71- کدام دوره به عصر طلایی و شکوفایی احداث کاروان سراها معروف است؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
71- محل قرارگیری بخش اقامتی در کدام یک از مدارس ذیل با بقیه متفاوت است؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
71-تداخل پلان مرکزگرا با پلان محوری در سالن اصلی کدام کاخ مشاهده می شود ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
72- در ابتدا و انتهای خیابان چهار باغ اصفهان چه مستحدثانی وجود داشت؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
72- کدام دو ایوان مسجد جامع اصفهان سقف سازی شبیه بهم دارند؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
72- کدام یک از بناهای زیر پلان مربع دارد؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
72- مزیت مهم کاشی معرق نسبت به کاشی هفت رنگ چیست؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
72-افزایش مرکر گرائی در حیاط ابنیه چهار ایوانی ، به کمک کدام خصوصیت پدید می آید ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
72-کدام دسته از بناها یا فضاها،امروزه عملاً از بین رفته اند و یا عملکرد خود را از دست داده اند؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
72-کدام شیوه نیارش جهت پوشش ایوان مناسب است ؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
72-نقشه زیر مربوط به کدام بنا و در کجاست ؟ [معماری مارکت- آزاد 94]
73- تصویر رو به رو مربوط به کدام یک از بناهای ذیل است؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
73- در کدام ابنیه، ترکیب مدرسه با مسجد موجود نمی باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
73- عملکرد کدامیک از ابنیه ذیل با دیگران تفاوت دارد؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
73- کدام یک از مساجد ذیل دارای سه حیاط و ایوان شهری است؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
73-حضور ایوان در مسجد ایرانی کدام کیفیت را در مسجد شبستانی پدید می آورد ؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
73-در مساجد اولی ایران ، نشستن گنبدخانه در شبستان بیان گر کدام کیفیت در بنای مسجد است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
74- کدام یک از انواع سقف سازهای زیر تنها بر روی قاعده ای (زمینه) با تناسبات مشخص می نشیند؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
74- مدرسه صدر و مدرسه چهار باغ اصفهان دارای کدام عناصر مشترک هستند؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
74-الگوی طرح مسجد کبود چگونه است؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
74-تفاوت عمده مسجد جامع اصفهان با مسجد جامع کرمان در چیست ؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
75- ایوان منتهی به گنبدخانه در ابنیه مذهبی کدام دوره پدیدار می شود؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
75- در معماری اسلامی ایران قاعده معمول انتخاب رنگ بخش اصلی نقش گیاه نسبت به رنگ زمینه با کدام یک از واژه های زیر قابل بیان است؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
75-ترکیب استوانه خیاره ای بر روی منشور هشت وجهی پایه در کدام بنا دیده می شود؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
75-عناصر فضایی متشکله «مدرسه شیردار» سمرقند با کدام یک از صورت های زیر همخوانی دارد ؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
75-کدام ویژگی فضایی را ساختارهای چهار بخشی معماری ایران پدید می آورند ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
76- به لحاظ تاریخی اولین خطی که در بناهای دوران اسلامی ظاهر می شود کدام یک از انواع خطوط زیر است؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
76- شهر «شوشتر» مصداق کدام یک از تعابیر زیر است؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
76- مجموعه ابراهیم مربوط به کدام دوره است؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
76- مجموعه گنجعلیخان (گنجعلی خان) در کرمان به تبعیت از کدام از فضاهای زیر ایجاد شد؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
76-الگوی طراحی ایوان کدام یک از مساجد زیر با بقیه متفاوت است ؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
76-کدام بنا به طور شاخص با آجر و به شکل بافت حصیری ساخته شده است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
77- در شکل روبرو، این نوع معماری آرامگاهی عمدتاً در کدام ناحیه ایران مورد استفاده قرار می گرفته است؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
77- عنصر شاخص در مجموعه تربت شیخ جام در شهر تربت جام کدام است؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
77- منار خسروگرد در کجا قرار داد؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
77-کدام مشخصات بیانگر زیارتگاه شاه نعمت الله ولی ، شاعر و عارفف قرن نهم هجری است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
77-معمار مسجد جامع عباسی اصفهان چه کسی بوده است ؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
78- الگوی طرح مساجد شبستانی ایران چیست؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
78- کدام یک از گنبدهای زیر گند «رک» نامیده می شود؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
78- مرکز گرائی با ساختار کدام کاربری منافات دارد؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
78- مقبره ی پیر علمدار در کدام شهر است؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
78-عنصر شاخص مسجد جامع کرمان کدام است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
78-کیفیت فضایی در معماری اسلامی ایران با کدام یک از واژه های زیر قابل بیان است ؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
79- خصوصیت مشترک در مساجد چهار ایوانه عهد سلجوقی کدام است؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
79- قدیمی ترین محراب تمام کاشی در کدام مسجد وجود دارد؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
79- کدام مسجد از تغییر مسجد شبستانی به چهار ایوانی تغییر شکل یافته است؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
79- مسجد جامع کرمان دارای کدام عناصر فضائی است؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
79- ورودی کدامیک از فضاهای تفکیک بیشتری بین فضاهای بیرون و درون ساختمان ایجاد می کند؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
79-ظهور طیف رنگی در ترکیب رنگی کاشی کاری در چه دوره ای پدید آمد ؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
79-کدام مقبره طرح گنبدخانه ای دارد ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
80- بیشترین گسترش حرم حضرت امام رضا (ع) در مشهد در کدام قرن هجری قمری انجام شده است؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
80- تیمچۀ امین الدوله در بازار کاشان مربوط به چه دوره ای است؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
80- کدام شیوه نیارش با دیگران متفاوت است؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
80- کدام یک از خصوصیات ذیل از وجوه توجه به جهت قبله در مسجد شاه (امام) اصفهان می باشد. [معماری مارکت- سراسری 92]
80-الگوی کلی معماری مسجد بی بی خانم سمرقند شبیه کدام مسجد است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
80-ایوان های شرقی و غربی مسجد جامع اصفهان از چه جهت تفاوت دارند ؟[معماری مارکت- سراسری 93]
80-برون گرایی در کدامیک از انواع بناهای زیر دیده شده است؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
81- تصویر مقابل کدام یک از بناهای زیر است؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
81- در کدام یک از بناهای زیر فضای گنبدخانه و ایوان در هم ادغام شده اند؟[معماری مارکت- سراسری 93]
81- مدرسۀ خان شیراز در چه دوره ای ساخته شده است؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
81- ورود ایوان منتهی به گنبدخانه به ترتیب در چه دوره های معماری قبل و بعد از اسلام آغاز می گردد؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
81-از اولین نمونه های گنبد دوپوش در ایران در کدام بنا دیده می شود ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
81-وضعیت بنای عالی قاپو نسبت به میدان نقش جهان اصفهان چگونه است؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
82- «کاشی هفت رنگ» چه نوع کاشی ای است؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
82- در اطراف میدان ریگستان سمرقند چه بناهایی قرار گرفته اند؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
82- کدام کاشی کیفیت رنگی پایین تر دارد؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
82- کدام یک از ویژگی های ذیل متعلق به دوره تیموری است؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
82- مدرسه-مسجد آقا بزرگ کاشان هم دوره کدام بنا می باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
83- استفاده از مهرهای گچی و سفالی در مابین درزهای آجر از چه زمان متداول شده است؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
83- در صورتیکه بخش زیرین تاق گهواره ای ایوان نمایان شد، کدام روش تاق زنی کشیدگی ایوان را تشدید می کند؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
83-در معماری نوین بعد از اسلام اولین بار چهار تاقی گنبددار ایرانی در کدام ساخته کدام شد؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
83-کدام مسجد ، امروزه از آثار استاد علی اکبر بنا شناخته می شود ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
84-تاق و تویزه به کدام ویژگی معماری ایران کمک مؤثری نموده است؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
84-در کدام بنا فضای محراب از گنبدخانه متمایز شده است ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
84-مساجد قرون اولیه بعد از اسلام با استفاده از چه الگویی ساخته شدند؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
85- الگوی معماری گنبد سلطانیه در نزدیکی زنجان به الگوی معماری کدامیک از بناهای زیر نزدیک است؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
85- طرح نقشه کدام مسجد با دیگران متفاوت است؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
85-نسبت ستاوند به تالار ستون دار در معماری هخامنشی مانند : [معماری مارکت- سراسری 88]
86- در کدام نقشه از ابنیه معماری ایران به مرکزیت کمتر توجه شده است؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
86-تلفیق گنبدخانه با شبستان برای اولین بار در چه دوره ای اتفاق افتاده است ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
86-کدامیک از بناهای زیر چهار ایوان، سه حیاط و سه گنبدخانه دارد؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
87- تیمچه امین الدوله در بازار کاشان مربوط به چه دوره ای است؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
87- ساخت ابنیه چهار ایوانی مذهبی از چه دوره ای در معماری ایران متداول شده است؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
87-تنوع طاق گنبد در دوره چه شیوه ای رایج تر است ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
88- اولین رنگ هائی که در آثار معماری ایران در دوران اسلامی به کار گرفته شد، کدامند؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
88- واژۀ «گوشوار» به چه معناست؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
88-کدام یک از گنبدهای زیر گنبد «رک» نامیده می شود ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
89- بخشی از گنبد دوپوش «خُود» نام دارد. استفاده از کدام مصالح تزئینی در این قسمت مجاز نمی باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
89- در بین آثار موجود اولین مسجدی که به مسجد چهار ایوانی گنبددار تبدیل شد، کدام بود؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
89-مدرسه ی خان شیراز در چه دوره ای ساخته شده است ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
90- نقشه مقابل متعلق به کدام بنا است؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
90-تصویر مقابل مربوط به کدام اثر است ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
91) بنای ارگ علیشاه در کدام شهر واقع است؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
92)مجموعه کتاب آثار ایران تألیف چه کسی است؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
94) در سطوح کاشی کاری ابنیه سنتی در مورد دو رنگ فیروزه ای و لاجوردی یکی از موارد زیر صادق است: [معماری مارکت- سراسری 1381]
95) بنای شمس العمارۀ تهران مربوط به چه قرنی است؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
96) چه نوع شیوۀ طاق زنی در بنای آتشکده نیاسر دیده می شود؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
97) مقرنس عنصر تزئینی معماری اسلامی از کدام دوره و در چه ناحیه ای برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
98) اولین ابنیه چهار ایوانی شناخته شده قبل و بعد از اسلام در ایران کدامند؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
99) کدامیک از تزئینات زیر متعلق به دوران سلجوقی نمی باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]

برای دانلود منابع و پاسخهای تشریحی و تستی کنکور ارشد معماری اینجا را کلیک کنید

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جزوه معماری اسلامی- از سری دروس تاریخ و مبانی نظری کنکور ارشد معماری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *